Privacy verklaring

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty Schoonheidssalon Aesthetic Beauty, gevestigd aan Stationsweg 27 8096 AV Oldebroek, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://aesthetic-beauty.nl Stationsweg 27 8096 AV Oldebroek 0652855255

Anouk Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Aesthetic Beauty Hij/zij is te bereiken via info@aesthetic-beauty.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen

hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Schoonheidssalon Aesthetic Beauty) tussen zit. Schoonheidssalon Aesthetic Beauty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Snelstart boekhouding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: persoonsgegevens >

Bewaartermijn max. 5 jaar > Reden Personalia ivm huidanalyse kaarten > Reden Adres ivm benadering verzuim bij afspraken, cadeaus of bestellingen leveren > Email adres > Reden Email adres ivm nieuwsbrieven en adviezen>

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoonheidssalon Aesthetic Beauty blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Aesthetic Beauty en heeft u het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van

uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@aesthetic-beauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek

mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Aesthetic Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aesthetic-beauty.nl